Zásady ochrany osobních údajů

Upozornění: Tato pravidla byla vytvořena jako vzorový dokument a nejsou právně závazná. Webnode nepřebírá žádnou odpovědnost za použití tohoto dokumentu. Doporučujeme, abyste si tato pravidla prostudovali se svým právníkem a upravili je tak, aby vyhovovala potřebám vašeho podniku.

Provozovatel e-shopu na webových stránkách Vlčí Patroni z.s. 19334532 se sídlem Dobrovského 874/29,, 702 00 Ostrava-Přívoz zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronických objednávek, doručení, vypořádání plateb a nezbytné komunikace mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou zvláštními právními předpisy.

Základní ustanovení

1.Správce osobních údajů podle odstavce 5. o) zákona č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), je 19334532 se sídlem Dobrovského 874/29 ,, 702 00 Ostrava-Přívoz (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: erenhill.vlcipatron@gmail.com, tel.: +420 605781046;

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím se souhlasem a získané správcem na základě plnění kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě Vlčí patroni z.s.

2. Správce zpracovává pouze identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem doručení, vypořádání plateb a nezbytné komunikace mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou zvláštními právními předpisy. Osobní údaje nebudou zveřejněny a nebudou předávány do jiných zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje Kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webových stránkách www.vlci-patroni.cz Podle § 13 odst. a) zákona č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů;

2.za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje vymazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která obdrží osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisejí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

Webnode AG (e-shop systém);

Česká pošta, s.p. (doručovací služba);

Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Za podmínek stanovených v zákoně má kupující právo:

1.Pro přístup k vašim osobním údajům;

2. K opravě osobních údajů;

3. Vymazat osobní údaje;

4. vznést námitku proti zpracování;

5. O přenositelnosti údajů;

6.Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na následující e-mailové adrese: erenhill.vlcipatron@gmail.com

7. Podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Bezpečnost osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření nezbytná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2.Správce přijal technická opatření k zabezpečení úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antiviru a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1.By odeslání elektronické objednávky na www.vlci-patroni.cz webové stránce kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. Kupující souhlasí s těmito pravidly zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněn tato Pravidla kdykoliv změnit. Nová verze pravidel musí být zveřejněna na jejích internetových stránkách.

Tato pravidla vstupují v platnost dne

2.6.2023