Členství

Podmínky členství v neziskové organizaci Vlčí patroni z.s.

1) Člen organizace

Členem neziskové organizace Vlčí patroni z.s. (dále jen Organizace) může být fyzická osoba starší 18 let bez ohledu na pohlaví, politickou, náboženskou, nebo národnostní příslušnost souhlasící s cíli a činností Organizace. 

 3) Formy členství: Členové Organizace se rozdělují podle svých práv a povinností ve vztahu k Organizaci na: 

Valná hromada

 • Statutární orgán – předseda
 • zakládající člen           
 • člen nejvyššího orgánu

Členové a podporovatelé

 • řadový člen 
 • čestný člen 
 • podporovatele organizace 

Organizace vede seznam členů s uvedením typu jejich členství. 

 • Aktivní členové organizace Aktivní člen Organizace má právo: účastnit se činnosti Organizace a jeho orgánů a být o této činnosti informován, účastnit se valné hromady, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Organizace, podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Organizace, vyžadovat si zápisy z jednání valné hromady vč. příloh k nahlédnutí. Aktivní člen Organizace má povinnost: dodržovat stanovy Organizace a jednat v souladu s cíli Organizace platit příspěvek ve výši a v době splatnosti stanovené valnou hromadou na každý kalendářní rok účastnit se činnosti Organizace dle zadání a pokynů správní rady Organizace s tím, že před zahájením své činnosti pro Organizaci je povinen absolvovat proškolení správní radou Organizace. Každý řadový člen se může účastnit hlasování má 1 hlas, a však hlas řadového člena je čistě poradenský, ke kterému může valná hromada přihlédnout.


 • Zakládající členové Zakládajícím členem Organizace je fyzická osoba, která se účastnila činnosti přípravného výboru pro založení Organizace. Zakládající členové mají stejná práva a povinnosti jako řadoví členové Organizace vyjma odlišně stanovené výše členského příspěvku a s tím rozdílem, že každý zakládající člen pro hlasování a přijímání rozhodnutí v rámci orgánů Organizace, tj. na valné hromadě organizace, má dva hlasy. 


 • Člen nejvyššího orgánu Organizace je fyzická osoba, která  má stejná práva a povinnosti jako řadoví členové Organizace vyjma odlišně stanovené výše členského příspěvku a s tím rozdílem, že každý člen nejvyššího orgánu má 1 hlas a jeho hlas je plnohodnotným.


 • Statutárním orgánem spolku je předseda, fyzická osoba, která má stejná práva a povinnosti jako řadoví členové Funkční období předsedy je desetileté.


 • Čestní členové Organizace Čestným členem se může stát dítě jakéhokoliv zakládajícího člena, člena nejvyššího orgánu či řadového člena, kdo se podstatným způsobem zasloužil o rozvoj činnosti Organizace, o naplňování jejích cílů či její propagaci. Návrh na stanovení osoby čestným členem Organizace může podat kterýkoliv člen Organizace Radě. Čestné členství projednává a uděluje valná hromada Organizace. Čestný člen má právo : účastnit se činnosti Organizace a jeho orgánů; účastnit se valné hromady; předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Organizace;  Čestný člen nemá povinnost platby členských příspěvků, může Organizaci dle svého uvážení poskytnout dobrovolný příspěvek. Čestný člen nemá právo nahlížet do interních dokumentů Organizace. Každý čestný člen se může účastnit hlasování má 1 hlas, a však hlas čestného člena je čistě poradenský, ke kterému může valná hromada přihlédnout. 
 • Podporovatelé organizace tj. osoby sympatizující s cíli a činností Organizace Podporovatel Organizace má právo : účastnit se valné hromady; každoročně obdržet výroční zprávu Organizace. Podporovatel Organizace má povinnost platit příspěvek ve výši a v době splatnosti stanovené valnou hromadou Organizace Podporovatel nemá právo nahlížet do interních podkladů Organizace a není povinen účastnit se činnosti Organizace. Podporovatel nemá právo hlasovat.


 2) Vznik a zánik členství Členství v Organizaci je dobrovolné. O přijetí uchazeče za člena Organizace rozhoduje valná hromada na základě žádosti uchazeče formou přihlášky, přičemž zároveň potvrdí či nepotvrdí typ členství, jaký byl uchazečem o členství zvolen. Členství v Organizaci zaniká:  doručením písemného oznámení člena o vystoupení správní radě (poštou či e-mailem)  rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena,  nezaplatí-li člen členský příspěvek, ani po urgenci, na běžný rok, úmrtím člena Organizace,  zánikem Organizace. Návrh na vyloučení člena pro hrubé porušování stanov nebo zájmů Organizace podává kterýkoliv člen Organizace předsedovi správní rady nejméně 15 dnů před konáním valné hromady. Předseda správní rady je povinen neprodleně o návrhu informovat navrhovaného člena. Ten má právo se zúčastnit projednávání svého vyloučení na valné hromadě a vyjádřit se k důvodům vyloučení. Vyloučení člena musí být schváleno dvoutřetinovou většinou hlasů aktivních členů Organizace přítomných na valné hromadě. O vyloučení se rozhoduje v tajném hlasování. 


 4) Členské příspěvky Každý člen Organizace vyjma čestného člena přispívá na činnost organizace ročním členským příspěvkem ve výši určené rozhodnutím valné hromady.

Členské příspěvky činí:

 • člen nejvyššího orgánu 6.000,- Kč/ročně
 • řadový člen 2.000,- Kč/ročně
 • čestný člen - dítě člena ( mimo podporovatele ) 0,- Kč/ročně
 • podporovatel 1.000,- Kč/ročně

Členské příspěvky se platí na každý kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku, nebo ke dni registrace člena. Členské příspěvky slouží výhradně k zabezpečení chodu a činnosti Organizace. Podmínky členství organizace vč. výše členského příspěvku byly schváleny valnou hromadou dne 2. Ledna 2024.